Get Adobe Flash player
Strona główna // Pedagog

 

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego


Agnieszki Błaszczyk-Szmidt


 w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek   08.00 -13.30

(08:00-08:45 terapia kl.4)

(12:45-13:30 terapia kl.2)


Wtorek               13.00-18.00

(13:40-14:25 terapia kl.4)

(14:25-15:10 terapia  kl.5)


Środa                08.30-14.00

(12:45-13:30 terapia kl.2)


Czwartek           08.00-13.00


Piątek                08:00-13:00

(11:50-12:35 terapia kl.3)

Zadania pedagoga i psychologa w szkole :

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


 

 

Opiekę psychologiczną na terenie naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 sprawuje

psycholog  z PPP nr 6 pani mgr Izabela Pavlovska.


Wtorek               13.30-18.00

(11:50-12:35 UWAGA)

(13:40-14:30 Akademia Zrozumienia)


Środa                  9.00-13.30

(12:45-13:30 terapia)


Czwartek           09.00-13.00

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6

UL. RZGOWSKA 25

TEL. 681-92-82, 684-27-93

GODZINY PRACY PPP nr 6   8.00 – 18.00

WAŻNE TELEFONY

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  tel. 116111
 • Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
  tel. 0801 199 990
 • Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  tel. 0801 120 002
 • Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców
  tel. (042) 682 28 37
 • Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka” telefon interwencyjny
  tel. (042) 630-61-80
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  tel. (0-42) 630-11-02
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
  tel.: (0-22) 626-94-19 lub (0-22) 745-06-01
 • Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji „Dzieci Niczyje”
  tel. (0-22) 616-02-68
 

CIEKAWE STRONY DLA RODZICÓW

 
Logowanie