Get Adobe Flash player
Strona główna // Statut szkoły // Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik NR 1

 do  S T A T U T U

S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E J  NR 42

im. Stanisława Staszica

w  Ł O D Z I

WEWNĄTRZSZKOLNY    SYSTEM    OCENIANIA,  KLASYFIKOWANIA

I     PROMOWANIA     UCZNIÓW

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.   /Dz. U. nr 83 z 2007 r.  ze zmianami/

§ 1

1.Rok edukacyjny dzieli się na dwa półrocza:

1/  pierwsze półrocze trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do dnia poprzedzającego

ferie zimowe, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez kuratora,

ale nie później niż do 31 stycznia danego roku,

2/ drugie półrocze trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego

dnia nauki  przed feriami letnimi.

§ 2

 1. Ocenianiu podlegają :

1/ osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2/ zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli

poziomu    i  postępów  w  opanowaniu  przez ucznia wiadomości  i umiejętności

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

i realizowanych  w szkole  programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia

zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1/  pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do

samooceny i planowania własnego uczenia się

2/ zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach

i potrzebach w tym zakresie

3/  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

oraz o postępach w tym zakresie,

4/  udzielanie  uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

5/  dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji

o postępach, trudnościach w nauce ,zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach

ucznia,

6/  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

  5.   Ocenianie  wewnątrzszkolne   obejmuje:

1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do

uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych,

2/  ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3/  ocenianie bieżące i ustalenie półrocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz półrocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych przez Szkołę,

4/  przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

5/  ustalanie rocznych / półrocznych/ ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny  klasyfikacyjnej

zachowania,

6/  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7/  ustalanie warunków i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 3

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców

(prawnych opiekunów) o:

1/  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie

programu nauczania,

2/  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3/  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4/  sposobach usprawiedliwiania nieobecności.

     2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich

rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach  oceniania

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej

oceny klasyfikacyjnej zachowania.

   3. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami ocen oraz sposobami sprawdzenia osiągnięć uczniów, a także zasadach i kryteriach oceniania własnoręcznym podpisem.

     4.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

Na wniosek  ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

    5. Nauczyciel jest obowiązany , na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające

sprostanie tym wymaganiom.

     6. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian, w ciągu

tygodnia nie może przekraczać trzech.

     7. O terminie sprawdzianu uczniowie są powiadamiani co najmniej na tydzień przed terminem sprawdzianu.

     8. Stosowane są następujące formy  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

1/ sprawdzian wiadomości i umiejętności,

2/ kartkówka, odpowiedzi ustne, zadania praktyczne,

3/ sprawdzian kompetencji w klasach I - V w drugim półroczu,

4/ sprawdzian próbny i zewnętrzny w klasach VI.

    9. W dzienniku lekcyjnym oceny ze sprawdzianów są wystawiane długopisem czerwonym, pozostałe oceny  kolorem  czarnym lub niebieskim

    10.  W edukacji wczesnoszkolnej ( kl.  I – III ) zawsze stosuje się opisową ocenę

zachowania, wiedzy i umiejętności ucznia. Ocena opisowa ma charakter informacyjny,

diagnostyczny i motywacyjny.

    11.   W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie bieżące odbywa się poprzez zapis słowny

poziomu wiadomości i umiejętności uczniów. W dzienniku lekcyjnym stosuje się zapis

symboliczny wysiłku ucznia:

6 - mistrz - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza

program właściwego szczebla kształcenia. Samodzielnie i twórczo rozwija

własne uzdolnienia. Biegle rozwiązuje trudne problemy wykorzystując

zdobytą wiedzę.Ocenę tą może uzyskać również uczeń, który uzyskał sukcesy w konkursach,

kwalifikując się do finału na szczeblu międzyszkolnym.

5 - pracujesz znakomicie - otrzymuje uczeń, który w pełni uzyskał określone programem

umiejętności dla danego szczebla nauki. Sprawnie wykorzystuje zdobyte

wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu nowych

i trudnych problemów.

4 - prace wykonałeś poprawnie - otrzymuje uczeń, który uzyskał umiejętności i osiągnięcia dla danego szczebla nauki i najczęściej samodzielnie i poprawnie, w umiarkowanym tempie rozwiązuje typowe problemy i zadania.

3 - doceniamy twój wysiłek - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności dla danego szczebla nauki nie przekraczając wymagań w podstawie programowej. Ocenę tą może uzyskać również uczeń, który rozwiązuje problemy i typowe zadania o średnim stopniu trudności, w tempie wolnym, przeważnie z pomocą nauczyciela.

2 - masz przed sobą dużo pracy - otrzymuje uczeń, który nie uzyskał wszystkich określonych podstawą programową umiejętności i pożądanych osiągnięć właściwych dla kolejnego szczebla kształcenia. Uczeń w bardzo wolnym tempie i jedynie z pomocą nauczyciela rozwiązuje tylko typowe problemy

i zadania o niewielkim stopniu trudności.Powstałe braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i nabycia umiejętności oraz pożądanych osiągnięć w ciągu dalszej nauki.

1 - jesteśmy wszyscy zaniepokojeni - otrzymuje uczeń, który nie uzyskał umiejętności i pożądanych osiągnięć określonych podstawą programową dla właściwego szczebla kształcenia. Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie jest w stanie rozwiązać problemów i zadań o elementarnym stopniu trudności.

Powstałe braki przekreślają możliwość uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i nabycia umiejętności oraz pożądanych osiągnięć w ciągu dalszego kształcenia.

 

12. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się

z obowiązków szkolnych  ze szczególnym  uwzględnieniem  przygotowania do lekcji,

przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez

nauczyciela, prac domowych, aktywnego  udziału  na  lekcjach.

Ustala się skalę  % na poszczególne oceny sprawdzianów, klasówek i kartkówek pisanych w klasie:
6 -  uczeń wykonuje zadania z zakresu oceny bardzo dobrej, a ponadto prawidłowo rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, ponad obowiązującą dla danego poziomu Podstawę Programową.
1/      100 – 95%   -  5 - Pracujesz   znakomicie
2/      94 -   75%    - 4 - Prace wykonałeś poprawnie
3/       74  - 55 %   - 3 - Doceniamy twój wysiłek
4/       54 – 35 %   - 2 -  Masz przed sobą dużo pracy
5/      34  - 0  %     - 1 - Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni

       13. Przy ustalaniu oceny z kultury fizycznej, techniki, muzyki i plastyki należy

w szczególności  brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

z  obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

       14. Zasady oceniania z religii regulują inne  przepisy.

       15. W uzasadnionych  przypadkach  uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć

wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor

Szkoły  na podstawie opinii wydanej przez  lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia

z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje

się  „zwolniony”.

 

§ 4

 

 1. Klasyfikacja śródroczna polega  na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w Statucie Szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

    2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na zakończenie pierwszego półrocza.

   3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym  planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali.

    4. W Szkole Podstawowej uczeń klas  I – III może  na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej   nie otrzymać promocji  do klasy programowo wyższej na wniosek

lekarza,  na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, po zasięgnięciu

opinii rodziców ucznia (prawnych opiekunów).

 

 

§ 5

 

1.  Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

a półroczną  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca  klasy,

po zaciągnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia na

podstawie ustalonej punktacji w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania.

 

2.  Przy wystawianiu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę wynik sprawdzianu

zewnętrznego po klasie szóstej i wynik ze sprawdzianu kompetencji w klasach I - VI.

 

 

§ 6

 

1.  Oceny bieżące, półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

(z wyjątkiem uczniów klas I – III) ustala się  według  skali:

 

1/    stopień celujący  -   6, otrzymuje uczeń, który potrafi   rozwiązywać wiele

problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, nie prezentowanych

na lekcji. Startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zajmuje

punktowane miejsca w finale wojewódzkim, krajowym.

 

2/    stopień   bardzo dobry   -  5, otrzymuje uczeń, który prezentuje pełny zakres

wiedzy i umiejętności, które nabył na lekcji i sprawnie się nimi posługuje

w samodzielnym rozwiązywaniu problemu zadanego przez nauczyciela.

Potrafi  zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach.

 

3/    stopień dobry  -  4, otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności,

które pozwalają mu na rozumienie  większości treści programowych

i poprawnie rozwiązuje  samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne

z danego przedmiotu.

 

4/   stopień dostateczny  -  3, otrzymuje uczeń, który opanował  podstawowe

wiadomości i umiejętności, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie

niezbędne do kontynuowania nauki  na wyższym poziomie. Rozwiązuje

zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.

 

5/   stopień dopuszczający - 2, otrzymuje uczeń, który posiada  wiadomości

i umiejętności umożliwiające mu świadome korzystanie z lekcji. Pracuje

przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i rad oraz potrafi rozwiązać

proste zadania, typowe dla danego przedmiotu. Jego braki są duże, ale da radę

nadrobić je w przyszłym semestrze.

 

6/   stopień niedostateczny  - 1, otrzymuje uczeń, który nie opanował  minimum

wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, co uniemożliwia mu

zdobywanie wiedzy. Często nie potrafi rozwiązać prostych zadań, nawet przy

pomocy nauczyciela.

 1. Ustala się skalę  % na poszczególne oceny sprawdzianów, klasówek i kartkówek:

 

1/      0  - 34 %     niedostateczny

 

2/      35 – 54 %   dopuszczający

 

3/      55  -  74 %  dostateczny

 

4/      75  -  94 %  dobry

 

5/      95 -  100 % bardzo dobry

 

6/      celujący  -  uczeń wykonuje zadania z zakresu oceny bardzo dobrej, a ponadto prawidłowo rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności. Przy przeliczaniu punktacji z prac pisemnych brane są pod uwagę tylko całkowite liczby punktów. Pomijane są części ułamkowe.

 1. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na  półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

 

 1. Na miesiąc przed zebraniem Rady Pedagogicznej dotyczącym klasyfikacji  nauczyciele przedmiotów wystawiają w dziennikach klasowych przewidywane oceny a wychowawca klasy przewidywaną ocenę z zachowania.

 

 1. O przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu wychowawcy klas informują rodziców i uczniów w formie pisemnej. Uczniowie zagrożeni ocenami niedostatecznymi mają prawo do poprawienia oceny w sposób uzgodniony z nauczycielem przedmiotu.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wystawia każdy nauczyciel uczący, nie  później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

Oceny te są jawne dla uczniów i rodziców.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwrócić się z prośbą

o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej nie później niż na 2 dni przed

zebraniem rady pedagogicznej dotyczącym klasyfikacji. Prośba ta, w formie

pisemnej kierowana jest do nauczyciela prowadzącego zajęcia, z których ocena

miałaby być podwyższona.

 

 1. Prawo do podwyższenia nie przysługuje uczniowi, który posiada więcej niż 20%

nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz który w ciągu całego roku

szkolnego wykazywał lekceważący stosunek do nauki.

 

 1. Nauczyciel na wniosku ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) odnotowuje

zgodę lub jej brak na podwyższenie oceny.

 

10. Uczeń, który otrzymał  zgodę nauczyciela na podwyższenie oceny pisze sprawdzian

lub zdaje egzamin praktyczny z informatyki, plastyki, muzyki, wychowania

fizycznego z wyznaczonej partii materiału, nie później niż na 1 dzień przed

zebraniem rady pedagogicznej dotyczącej klasyfikacji.

 

§ 7

 1. Szkoła Podstawowa nr 42 przyjmuje punktowy system oceniania zachowania.
 1. Półroczna i roczna ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

- dbałość o honor i tradycje szkoły,

- dbałość o piękno mowy ojczystej,

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

- okazywanie szacunku innym osobom,

- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm

etycznych.

 

 1. Półroczną  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla klas IV – VI ustala się

według następujących kryteriów:

1/  za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na

początku danego półrocza,

2/  ocenę zachowania półroczną i roczną ustala się według skali MEN: wzorowe,

bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne - na podstawie

uzyskanych przez ucznia punktów (z uwzględnieniem przysługujących

limitów punktów ujemnych):

- zachowanie wzorowe: 250  i więcej punktów,

 uczeń aspirujący do oceny wzorowej nie może w trakcie półrocza otrzymać

więcej niż 10 punktów ujemnych,

- zachowanie bardzo dobre: 220 ¸249 punktów

uczeń aspirujący do oceny bardzo dobrej nie może otrzymać więcej niż 20 punktów ujemnych w trakcie półrocza.

- zachowanie dobre: 190 ¸ 219 punktów

uczeń aspirujący do oceny dobrej nie może w trakcie półrocza otrzymać

więcej niż 30 punktów ujemnych,

- zachowanie poprawne: 160 ¸ 189 punktów

uczeń aspirujący do oceny poprawnej nie może w trakcie półrocza

otrzymać więcej niż 40 punktów ujemnych.

 

W ramach przyznanych limitów na powyższe oceny, uczeń nie może mieć punktów ujemnych za aroganckie zachowanie wobec uczniów i pracowników szkoły, agresję słowną i fizyczną oraz niszczenie mienia szkoły.

 

- zachowanie nieodpowiednie: 140 ¸ 159 punktów

ocenę nieodpowiednią otrzymuje także uczeń w przypadku, gdy uzyska mniej niż 140 punktów a jego zachowanie nie ma znamion o charakterze patologicznym, demoralizującym lub przestępczym.

- zachowanie naganne: 139 i mniej punktów

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

- notorycznie wagaruje i ucieka z lekcji,

- z premedytacją niszczy mienie szkoły i innych osób,

- jest arogancki i agresywny wobec nauczycieli, pracowników szkoły

i kolegów, używa wulgarnego słownictwa, stosuje zaczepki słowne:

ubliża, poniża,

- pali papierosy, spożywa alkohol, przynosi do szkoły niebezpieczne

przedmioty,

- dopuszcza się na terenie szkoły i poza nią przewinień posiadających

charakter przestępczy: wyłudzanie pieniędzy, kradzież, zastraszanie,

pobicie, fałszowanie dokumentów i podpisów

- zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych osób.

 

3/  ocena półroczna ma wpływ na ocenę roczną, niezależnie od uzyskanej ilości

punktów przez ucznia.

 

 

  4.  Punkty dodatnie, powiększające otrzymany kredyt w danym semestrze:

1/  punkty do dyspozycji wszystkich nauczycieli uczących daną klasę przyznawane

za:

a)udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych  - 15 pkt

b)promowanie wizerunku szkoły poza jej terenem  -  5 pkt

c)  aktywny udział w uroczystościach szkolnych(występ, obsługa)  -  10 pkt

d)  praca na rzecz szkoły po zajęciach lekcyjnych, a w szczególności:

- ustawianie i sprzątanie krzeseł na imprezy szkolne – 5 pkt

- sprzątanie po dyskotece szkolnej – 5 pkt

- dekorowanie korytarzy szkolnych i sal na imprezy – 5 pkt

- prace porządkowe na terenie szkoły i wokół budynku szkolnego

(za 2 godziny przepracowane w danym miesiącu) – 5 pkt

- zbiórkę surowców wtórnych ( w zależności od ilości dostarczonej

w danym miesiącu ) – od 5 do 15 pkt

- samodzielne przygotowanie pomocy szkolnych – 5 pkt

- aktywna działalność w samorządzie szkolnym(za całe półrocze) – 5 pkt

e)  praca na rzecz klasy po zajęciach lekcyjnych, a w szczególności:

- aktywne wykonywanie obowiązków dyżurnego(za tydzień) – 5 pkt

- aktywna praca w samorządzie klasowym(za całe półrocze) – 5 pkt

- przygotowanie i wykonanie dekoracji klasy – 5 pkt

- opracowanie i wykonanie gazetki klasowej – 5 pkt

- przygotowanie imprezy klasowej – 5 pkt

- prace porządkowe w klasie ( za 2 godziny przepracowane w danym

miesiącu) – 5 pkt

- systematyczne podlewanie kwiatów (za miesiąc)  -   5 pkt

f)  systematyczna pomoc kolegom w nauce (za miesiąc)  -   5 pkt

g)  terminowe rozliczanie się ze wszystkich zadań i zobowiązań  -  3 pkt

2/  punkty do dyspozycji wychowawcy przyznawane jednorazowo w danym

półroczu za:

 1. regularne uczęszczanie do szkoły (z wyjątkiem usprawiedliwionych

sytuacji zdrowotnych i losowych)  -  2 pkt

b)  punktualne przychodzenie na każdą lekcje  -  2 pkt

c)  100 % frekwencję (premia za całe półrocze)  -   3 pkt

d)  aktywną działalność w organizacjach szkolnych i wyjątkową

inicjatywę w podejmowaniu różnych form pracy na terenie szkoły -3 pkt

e)  wysoki poziom kultury osobistej, uprzejmość, życzliwość wobec

osób dorosłych i kolegów, dbałość o estetyczny wygląd  -  5 pkt

f)  właściwe współdziałanie w zespole klasowym i prawidłową

postawę w rozwiązywaniu konfliktów  -  3 pkt

    5. Punkty ujemne, pomniejszające otrzymany kredyt:

1/ punkty do dyspozycji wszystkich nauczycieli uczących daną klasę odbierane za:

a)  powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, niewykonywanie

poleceń nauczycieli, brak dzienniczka-jednorazowo w danym dniu  -  5 pkt

b)  aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,

wulgarne słownictwo, zaczepki słowne: ubliżanie, poniżanie  -  10 pkt

c)  przeszkadzanie podczas imprez i uroczystości szkolnych oraz

pozaszkolnych (np. w kinie, teatrze, itp.)  -  5 pkt

d)  zaśmiecanie otoczenia  -  2 pkt

e)  niszczenie mienia szkoły i prywatnej własności innych  -  10 pkt

 

2/ punkty do dyspozycji wychowawcy, odbierane za:

a)  spóźnienia na zajęcia  -  1 pkt

b)  ucieczka z lekcji, samowolne opuszczenie budynku szkolnego

przed zakończeniem zajęć, dzień nieusprawiedliwiony  -  5 pkt

c)  niewłaściwy strój galowy i codzienny, makijaż, kolczyki, farbowanie

włosów, brak obuwia na zmianę  -  5 pkt

d)  palenie papierosów, spożywanie alkoholu, przynoszenie

do szkoły niebezpiecznych przedmiotów  -  20 pkt

e)  przewinienia na terenie szkoły posiadające znamiona przestępstwa:

wyłudzanie pieniędzy, kradzież, zastraszanie, pobicie, fałszowanie

podpisów i dokumentów, zachowania zagrażające bezpieczeństwu własnemu

i innych osób   -  30 pkt

 

    6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie punktowej karty

zachowania ucznia najpóźniej na  6 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej

dotyczącym klasyfikacji.

 

   7. Każdy uczeń posiada w danym półroczu imienną kartę punktacji załączoną w dzienniku

lekcyjnym, ustaloną według następującego wzoru:.


 

Punktowa karta zachowania ucznia.                                                    II półrocze

 

 

Nazwisko i imię ucznia:

 

Klasa:

 

Pkt.

Wyszczególnienie

Miesiąc

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Punkty dodatnie – do dyspozycji każdego nauczyciela

15

Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych

 

 

 

 

 

5

Promowanie wizerunku szkoły poza jej terenem

 

 

 

 

 

10

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych

 

 

 

 

 

5 - 15

Praca na rzecz szkoły po zajęciach lekcyjnych- patrz: regulamin szczegółowy

 

 

 

 

 

5

Praca na rzecz klasy po zajęciach lekcyjnych- patrz: regulamin szczegółowy

 

 

 

 

 

5

Pomoc kolegom w nauce – (za miesiąc)

 

 

 

 

 

3

Terminowe rozliczanie się ze wszystkich zadań i zobowiązań

 

 

 

 

 

Punkty dodatnie – do dyspozycji wychowawcy (przyznawane jeden raz w danym półroczu)

2

Regularne uczęszczanie do szkoły

 

2

Punktualne przychodzenie na każdą lekcje

 

3

100 % frekwencję (premia) :

 

3

Aktywną działalność w organizacjach szkolnych i wyjątkową  inicjatywę w podejmowaniu różnych form pracy na terenie szkoły

 

5

Wysoki poziom kultury osobistej, uprzejmość, życzliwość wobec osób dorosłych i kolegów, dbałość o wygląd

 

3

Właściwe współdziałanie w zespole klasowym i prawidłową postawę w rozwiązywaniu konfliktów

 

Razem punktów dodatnich:

Punkty ujemne – do dyspozycji każdego nauczyciela.

5

Powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, niewykonywanie poleceń

nauczycieli, brak dzienniczka w danym dniu

 

 

 

 

 

10

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, wulgarne słownictwo, zaczepki słowne, ubliżanie

 

 

 

 

 

5

Przeszkadzanie podczas imprez i uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych

 

 

 

 

 

2

Zaśmiecanie otoczenia

 

 

 

 

 

10

Niszczenie mienia szkoły i prywatnej własności innych

 

 

 

 

 

Punkty ujemne – do dyspozycji wychowawcy.

1

Spóźnienia na zajęcia (każde po 1 pkt)

 

 

 

 

 

5

Ucieczka z lekcji, samowolne opuszczenie budynku szkolnego przed zakończeniem zajęć, każdy dzień nieusprawiedliwiony

 

 

 

 

 

5

Niewłaściwy strój galowy i codzienny, makijaż, kolczyki, farbowanie włosów,  brak obuwia na zmianę

 

 

 

 

 

20

Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, przynoszenie  do szkoły niebezpiecznych przedmiotów

 

 

 

 

 

30

Przewinienia na terenie szkoły posiadające znamiona przestępstwa:  wyłudzanie pieniędzy, kradzież, zastraszanie, pobicie, fałszowanie  podpisów i dokumentów, zachowania zagrażające bezpieczeństwu

 

 

 

 

 

Razem punktów ujemnych:

Kredyt:                       200 pkt            Przekroczenie limitu punktów (wpis tak/nie)

Punkty dodatnie: ............. pkt                        a) na ocenę wzorową.............................................

Punkty ujemne: ............... pkt b) na ocenę bardzo dobrą.......................................

Razem:..............................pkt.                       c) na ocenę dobrą...................................................

Ocena półroczna/roczna: d) na ocenę poprawną............................................

e) na ocenę nieodpowiednią...................................

.......................................................

 

 

8. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły Podstawowej.

 

§ 8

 Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, dyrektor Szkoły w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 § 9

 

 

 1. Uczeń może być  nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  edukacyjnych  jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego  na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

    2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  klasyfikacyjny.

  3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin kwalifikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej na wniosek swój lub rodziców (opiekunów prawnych).

   4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

1/  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,

2/  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

   5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z  wyjątkiem

plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego.

   6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

   7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 1

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez

dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

   8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 przeprowadza  komisja, powołana przez dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą.

W skład  Komisji   wchodzą :

1/  dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze

w Szkole jako przewodniczący komisji

2/  nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla

odpowiednich  klas.

 

   9.    Przewodniczący  komisji   uzgadnia z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, liczbę

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

  10.   W czasie egzaminu kwalifikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów)

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

  11.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.

 

  12.   W przypadku  nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

  13.   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 10


 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

   2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub   roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1/  w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności  ucznia oraz

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych,

2/  w przypadku ustalenia rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania -  ustala roczną

ocenę  klasyfikacyjną zachowania.

    3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

(prawnymi opiekunami).

    4. W skład  komisji wchodzą:

1/  w przypadku ustalenia rocznej oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor Szkoły lub wicedyrektor jako  przewodniczący  komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie

same zajęcia edukacyjne;

2/  w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor Szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący  komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel Rady Samorządu  Uczniowskiego,

f) przedstawiciel Rady Rodziców.

    5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w pracy

komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku

dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

edukacyjne.

   6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

   7. Z prac komisja sporządza protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

  8. Uczeń, który z  przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust.2 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły

 

   9. Przepisy  ust. 1 – 8  stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez  komisję jest ostateczna.

 

 

§ 11

 

 1. W klasach IV – VI  Szkoły Podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 

1/ o uzyskaniu promocji przez ucznia, który w wyniku klasyfikacji rocznej po raz drugi

z rzędu w tej szkole uzyskał ocenę naganną z zachowania decyduje Rada

Pedagogiczna,

2/ uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej po raz trzeci z rzędu w tej szkole

uzyskał ocenę naganną z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo

wyższej (nie kończy szkoły).

     2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych średnią ocen co najmniej  4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

    3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu  wojewódzkim oraz laureaci i finaliści

olimpiad przedmiotowych otrzymują z  danych zajęć edukacyjnych celującą roczną

ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła

się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

    4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji

i powtarza klasę.

 

 

§ 12

 

1.  Uczeń, który  w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin  poprawkowy.

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić  zgodę na egzamin

poprawkowy z dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z  części  pisemnej  oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu

z plastyki, informatyki, muzyki, techniki oraz  wychowania  fizycznego, z których

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez  dyrektora Szkoły.

5. W skład komisji wchodzą:

1/ dyrektor lub wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

2/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek

komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 może być  zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może  przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie  później  niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.10.

10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§ 13

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną część Statutu Szkoły.

Zmiany mogą być wprowadzane w drodze Uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu

opinii pozostałych organów Szkoły.

 

 

 
Logowanie