Get Adobe Flash player
Strona główna // Procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI WOBEC UCZNIÓW NIELETNICH

 

 1. PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
 2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIAŁEGO WYPADKU
 3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA
 4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
 5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCIECZKI UCZNIA Z LEKCJI
 6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
 7. PROCEDURA ZAZNACZANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA, ZWIĄZANEJ Z UCZESTNICTWEM W INNYCH ZAJĘCIACH
 8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU OPIEKI NAD DZIECKIEM PO ZAJĘCIACH
 9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI
 10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU    LUB  PROBLEMÓW WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
 12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
 13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA WOBEC PRACOWNIKÓW SZKOŁY, RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW
 14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW
 15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  POSIADANIA ALKOHOLU, PALENIA PAPIEROSÓW
 16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA SŁÓW WULGARNYCH
 17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU FAŁSZOWANIA OŚWIADCZEŃ
 18. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA     O ZAŻYWANIU UŻYWEK
 19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAJŚĆ NOSZĄCYCH ZNAMIONA PRZESTĘPSTWA
 20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY SEKSUALNEJ
 21. PROCEDURA ROZPOZNAWANIA POTRZEB UCZNIÓW W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ
 22. PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
 23. PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH
 24. PROCEDURA PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA    KSIĘGI PROTOKOŁÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
 25. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 26. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ  UCZNIA
 27. PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ
 28. PROCEDURA ROZPOZNAWANIA ŚRODOWISKA UCZNIA

 

PODSTAWY PRAWNE

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329,Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320, z 2001r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198)

Rozporządzenie MEN z dnia 21.02.1994 r. w sprawie rodzajów organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r).

Kodeks Postępowania Cywilnego (dz.U. z dnia 1 grudnia 1964 r.)

Rozporządzenie MENIS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach   i placówkach ( Dz. U. 2003 nr poz. 114)

Rozporządzenie MEN z dnia 21.02.1994 r. w sprawie rodzajów organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego,

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Systematyczne kontrolowanie sali lekcyjnych oraz miejsc, w których odbywają się zajęcia.

Planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w szkole.

Bezwzględne przestrzeganie zasady zapewniania opieki pedagogicznej przez cały czas trwania lekcji.

Przestrzeganie zasady nie pozostawiania w klasach podczas przerw uczniów bez opieki.

Przestrzeganie regulaminu dyżurów.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAISTNIAŁEGO WYPADKU

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:

niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy,

nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami innego nauczyciela (np.: uczącego w najbliższej sali).

O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką, którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć, podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.

Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:

potrzebę wezwania pogotowia,

potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.

Informację o powyższych ustaleniach, powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe,

o każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący, nadzorujący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.,

o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty,

o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego,

jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy,

jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

w skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik szkoły, przeszkolony                 w zakresie bhp,

jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, to w jego skład wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły, przeszkolony w zakresie bhp,

w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,

przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor,

zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową:

przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego), sporządza protokół przesłuchania

przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców,

sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku,

uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek,

uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku,

sporządza protokół powypadkowy,

protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.

w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, odnotowywane  w protokole powypadkowym,

przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego,

z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole,

protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem  w protokole,

organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,

jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole,

w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),

zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,

po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:

zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o złym samopoczuciu ucznia:

zapewnia uczniowi opiekę, doprowadza go do sekretariatu  i powiadamia rodziców o fakcie złego samopoczucia.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą:

czeka do zakończenia lekcji lub powiadamia sekretariat o fakcie złego samopoczucia ucznia, wskazując konieczność powiadomienia rodziców;

podczas rozmowy z rodzicem należy ustalić:

potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

potrzebę wezwania pogotowia,

godzinę odbioru dziecka ze szkoły w danym dniu.

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również    w dzienniku zajęć.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZWALNIANIA UCZNIÓW   Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Zwolnienie z zajęć odbywa się na prośbę rodzica lub innej osoby uprawnionej. Prośba może być w formie osobistej lub pisemnej.

Zwolnienie powinno stanowić odrębną kartkę.

Zwolnienie musi być czytelnie podpisane przez rodzica ucznia lub inną uprawnioną osobę.

Zapis w dzienniku: nieobecny – usprawiedliwiony.

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCIECZKI UCZNIA Z LEKCJI

Na początku każdej lekcji należy sprawdzić listę obecności i udokumentować ten fakt  w dzienniku lekcyjnym.

Odnotować w dzienniku każdą nieobecność ucznia na prowadzonych zajęciach.

Zgłosić wychowawcy klasy przypadek ucieczki ucznia z określonych zajęć dydaktycznych.

Wychowawca niezwłoczne powiadamia rodziców ucznia o ucieczce z lekcji.

Osoba zwalniająca odnotowuje ten fakt wpisem do dziennika znaku zw.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

Usprawiedliwienie w formie pisemnej, w ciągu 5 dni od dnia powrotu do szkoły, powinno zawierać: ogólną przyczynę nieobecności (np. z powodów rodzinnych, złego samopoczucia), podpis rodzica lub innej osoby uprawnionej.

Usprawiedliwienie musi być czytelnie podpisane przez rodzica ucznia lub inną uprawnioną osobę.

Usprawiedliwienia niespełniające powyższych warunków lub będące w sprzeczności ze stanem faktycznym nie będą uwzględniane.

 

PROCEDURA ZAZNACZANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA, ZWIĄZANEJ   Z UCZESTNICTWEM W INNYCH ZAJĘCIACH

Typu: konkursy, zawody sportowe, itp.

W dzienniku lekcyjnym nauczyciel prowadzący lekcję zaznacza nieobecność literką K- konkurs, Z zawody.

Nauczyciel zwalniający ucznia ma obowiązek przedstawić listę zwolnionych uczniów.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU OPIEKI NAD DZIECKIEM PO ZAJĘCIACH

Gdy dziecko odmawia powrotu do domu,

gdy dziecko odbierają nietrzeźwi rodzice lub opiekunowie lub brak jest kontaktu z rodzicami lub opiekunami po zajęciach,

powiadomić dyrekcję szkoły.

W oparciu o wcześniejszą diagnozę przekazać dziecko osobom uprawnionym (wskazanym wcześniej pisemnie przez rodziców lub opiekunów).

Jeżeli nie ma osób uprawnionych, odwieźć dziecko do świetlicy – placówki wsparcia dziennego, z którą szkoła zawarła porozumienie lub do całodobowej placówki interwencyjnej (np. pogotowie opiekuńcze; niezależnie od zgody rodziców i dziecka).

Jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, powiadomić pisemnie sąd rodzinny oraz dostarczyć dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI

Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.

Telefonicznie, lub w razie potrzeby pisemnie, powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu.

Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt.

W przypadku braku współpracy ze strony rodziców wysłać do rodziców pisemne upomnienie o braku realizacji obowiązku szkolnego, zawierające również informację o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w przypadku dalszego niewypełniania obowiązku szkolnego.

W przypadku braku efektów prowadzonych działań, po upływie siedmiu dni dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu którym jest właściwa gmina. Wymagane dokumenty to:

Wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nałożenie grzywny w celu przymuszenia.

Tytuł wykonawczy wystawiony przez dyrektora szkoły z załączonym upomnieniem oraz dowodem jego doręczenia

Powiadomić pisemnie sąd rodzinny.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU LUB PROBLEMÓW WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą;

gdy dziecko jest ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nieleczone);

w przypadku nieuregulowanej sytuacja prawnej dziecka;

gdy rodzice dziecka są uzależnieni od alkoholu lub narkotyków lub innych środków psychoaktywnych;

gdy rodzina jest niewydolna wychowawczo, w tym rodzice chorzy psychicznie;

 

Poinformować pisemnie sąd rodzinny wraz z przekazaniem kompletu dokumentów. Powyższe informacje przesłać także do wiadomości właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.

Podjąć działania wychowawcze zmierzające do rozwiązania problemów szkolnych ucznia.

Pedagog szkolny przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.

Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.

Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.

W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, gdy zachowanie o ucznia może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.

Zaistniałe sytuacje, podjęte kroki i ich efekty należy omówić na spotkaniach zespołu wychowawczego, WODN ewentualnie Rady Pedagogicznej.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

Przeprowadzić rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie.

W formie pisemnej poinformować rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu.

Przeprowadzić rozmowę z rodzicem ( prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego.

Powiadomić pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami, analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych, zakłada uczniowi „Indywidualny zeszyt spostrzeżeń o zachowaniu ucznia”.

W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami  (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia ucznia.

W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego- Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA WOBEC PRACOWNIKÓW SZKOŁY, RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

Powiadomić Policję (numer 997) lub Straż Miejską (numer 986).

Poinformować pisemnie dzielnicowego i sąd rodzinny wraz z przekazaniem kompletu dokumentów. Powyższe informacje przesłać także do wiadomości właściwego ośrodka pomocy społecznej.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW

Typu:. kij bejsbolowy (baseballowy), nóż, przedmioty przypominające broń palną, gaz itd.   w szkole

Jeżeli substancja lub przedmiot może spowodować powszechne zagrożenie, ewakuować szkołę wg przyjętych procedur.

Jeżeli substancja lub przedmiot stanowi istotne zagrożenie dla życia lub zdrowi   (np. broń), należy je odebrać. Jeżeli odebranie wymaga przeszukania, odizolować dziecko, sprawować nad nim pieczę i wezwać Policję (nr 997; pracownik oświaty   nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada między innymi Policja).

W uzasadnionych przypadkach wezwać Policję, pogotowie ratunkowe (nr  99   lub inne służby specjalistyczne (np. pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, Straż Pożarną).

Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.

Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów lub Policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel. Po ewentualnym przyjeździe Policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy).

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA ALKOHOLU, PALENIA PAPIEROSÓW

Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.

Telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu.

W przypadku posiadania przez małoletniego alkoholu podjąć próbę jego odebrania poprzez wydanie polecenia. Jeżeli uczeń odmawia, w miarę możliwości odebrać bagaż lub opakowanie, w którym alkohol się znajduje, przenieść w bezpieczne miejsce, zabezpieczyć przed dostępem innych. Jeżeli uczeń nie wydaje alkoholu, wezwać Policję (nr 997; pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada między innymi Policja).

Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA SŁÓW WULGARNYCH

Powiadomić wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.

Telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu.

Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę,  w tym ewentualnie spisać kontrakt.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU FAŁSZOWANIA OŚWIADCZEŃ

Powiadomić wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.

Telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu.

Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę,    w tym ewentualnie spisać kontrakt.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O ZAŻYWANIU UŻYWEK

gdy uczeń jest w stanie wskazującym na użycie alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych

Zapewnić bezpieczeństwo przez odizolowanie.

W miarę możliwości ustalić, jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia.

Wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) i podać ustalone informacje.

Udzielić pierwszej pomocy - powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego   i dyrekcję szkoły.

Powiadomić Policję (nr  997 lub rejonowy komisariat) i podać ustalone informacje   (o dalszym postępowaniu wobec dziecka decyduje lekarz, nie rodzic, nauczyciel   ani Policja; do czasu ewentualnego przyjazdu rodziców pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel).

Telefonicznie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; zaprosić   do współpracy nad rozwiązaniem problemu.

Współpracować z Policją, która podejmuje dalsze czynności i ewentualnie kieruje materiały do sądu rodzinnego.

Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę,   w tym ewentualnie spisać kontrakt.

Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni)   oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę.

Powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem.


PROCEDURA POSTĘPOWANI  W PRZYPADKU ZAJŚĆ NOSZĄCYCH ZNAMIONA PRZESTĘPSTWA TYPU:

bójki kilku osób, pobicia, uderzenia, naruszenia nietykalności cielesnej dziecka przez rówieśników lub dorosłych,

kradzieże ( w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy),

znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego zachowania, groźby, w tym ubliżania nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów,)

zniszczenie mienia, wandalizm,

posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie narkotyków lub innych środków psychoaktywnych,

udzielanie ( w tym sprzedaż) alkoholu dziecku oraz rozpijanie,

Sprzedaż wyrobów tytoniowych dziecku,

fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji  szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, faktur).

Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie ( w miarę możliwości ująć sprawców; oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar; zachować dyskrecję, zabezpieczyć ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem).

W uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy.

W uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) lub inne służby specjalistyczne (np. pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, Straż Pożarną).

W przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia.

W przypadku narkotyków lub innych środków psychoaktywnych zabezpieczyć środki: nie dotykać ewentualnie przenieść w bezpieczne miejsce, zabezpieczyć przed dostępem innych osób (pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada między innymi Policja).

Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.

Powiadomić Policję (nr  997 lub rejonowy komisariat) lub w przypadku wykroczeń (sprzedaż papierosów) Straż Miejską (nr 986).

Powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów lub Policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel; po przyjeździe Policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy).

Przygotować na przyjazd Policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i ofiar oraz listy świadków (rozpytanie przez Policję sprawców i ofiar jest możliwe bez uczestnictwa ich rodziców i pracowników szkoły).

Powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY SEKSUALNEJ

w tym zgwałcenie, zmuszanie do innych czynności seksualnych, udostępnianie treści pornograficznych

Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców; oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar; zachować dyskrecję; zabezpieczyć ślady zdarzenia i ewentualnie przedmioty związane ze zdarzeniem).

Udzielić pierwszej pomocy.

Wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999).

Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.

Powiadomić Policję (nr  997 lub rejonowy komisariat).

Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów sprawców i ofiar; w przypadku podejrzenia, iż sprawcą jest jeden z rodziców, rodziców powiadamia Policja, a nie szkoła.

Delikatnie zebrać jak najwięcej informacji od pokrzywdzonego i przekazać je Policji (Policja nie ma prawa przesłuchać ofiary poniżej 15 roku życia, informacje pozyskane przez nauczyciela są istotnym źródłem wiedzy dla Policji, zachować bezwzględną dyskrecję), zapewnić wsparcie psychiczne, rozmowę z ofiarą powinna przeprowadzić osoba tej samej płci.

Powiadomić organy nadzoru i przygotować dokumentację związaną ze zdarzeniem.

 

PROCEDURA ROZPOZNAWANIA POTRZEB UCZNIÓW W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ

Wstępny obraz każdej klasy ustala pedagog szkolny na podstawie wypełnionych przez wychowawców ankiet „Informacja o klasie”.

Uzyskane informacje z ankiet pedagog weryfikuje poprzez:

indywidualną rozmowę z nauczycielem – wychowawcą,

indywidualną rozmowę z rodzicami,

indywidualną rozmowę z  uczniami,

wywiady środowiskowe.

Dodatkowe informacje uzyskuje się z dobrowolnie wypełnionego przez rodziców kwestionariusza dotyczącego sytuacji materialnej rodziny oraz oczekiwanej formy pomocy.

W przypadku zgłoszenia przez rodziców ucznia pogorszenia się warunków materialnych rodziny wychowawca klasy, pracownicy świetlicy, pedagog szkolny informują się wzajemnie o zaistniałej sytuacji.

Pedagog szkolny zgłasza pracownikowi MOPS informację o potrzebie pomocy dziecku i jego rodzinie, który następnie przeprowadza w danej rodzinie wywiad środowiskowy.

Współpraca z MOPS ma charakter dwukierunkowy, informacje przekazywane są  w obie strony.

Pedagog:

organizuje dożywianie uczniów z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne,

wnioskuje o przydział stypendium socjalnego,

po zasięgnięciu opinii wychowawców dokonuje rozdzielenia darmowych  i z częściową odpłatnością form wypoczynku dla dzieci.

 

PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Kontakt dziecka ze szkołą rozpoczyna się na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego    i obejmuje:

obserwację zajęć prowadzonych w klasach pierwszych podczas dni otwartych,

udział w wybranych imprezach na terenie szkoły.

Z początkiem roku szkolnego uczniowie klas pierwszych zapoznają się z budynkiem szkolnym, pracownikami szkoły oraz poznają zasady funkcjonowania w nowym środowisku.

W pierwszym okresie nauki nauczyciele dokonują diagnozy rozwoju dziecka rozpoczynającego edukację szkolną, posługując się kartą opracowaną przez siebie oraz analizując inne dostępne dokumenty dotyczące dziecka.

Na podstawie uzyskanych informacji i kart przedszkolnych dziecka sześcioletniego wychowawcy wraz z pedagogiem szkolnym decydują o rodzaju ewentualnej pomocy.

Wychowawcy w pierwszych dniach nauki stosują metody i formy pracy integrujące zespół klasowy.

W trakcie trwania nauki pierwszoklasiści uczą się współpracy w zespole klasowym, uczestniczą w zabawach i imprezach  szkolnych wspólnie z kolegami klas drugich (ślubowanie klas pierwszych, pasowanie na czytelnika, zabawy karnawałowe, wycieczki itp.).

Uczniowie klas pierwszych, w początkowym okresie nauki, zapoznają się z prawami i obowiązkami ucznia oraz tradycjami  i zwyczajami Szkoły Podstawowej nr 42.

Pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki przez pierwszoklasistów organizuje się spotkanie z ich rodzicami, w celu zapoznania z organizacją pracy szkoły.

Na pierwszym zebraniu rodzice uczniów klas pierwszych zapoznają się z wymaganiami stawianymi przed uczniami, ofertą dodatkowych zajęć organizowanych dla uczniów klas I – III. Wśród rodziców przeprowadza się ankietę, której celem jest zdiagnozowanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, uzyskanie danych osobowych i pozostałych informacji o dziecku.


PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

Pod koniec każdego roku szkolnego wychowawcy klas trzecich przekazują informacje o swoich wychowankach przyszłym wychowawcom klas czwartych.

Uczniowie klas czwartych w pierwszych dniach nauki zapoznawani są z nowymi zasadami funkcjonowania w szkole.

Uczniowie zostają zapoznani z ofertą zajęć pozalekcyjnych.

Czwartoklasiści wraz z wychowawcą tworzą tzw. „Kontrakt klasowy”, ustalając w nim zasady i normy postępowania, które będą obowiązywać w ich klasie.

Wychowawcy oraz pedagog szkolny przeprowadzają zajęcia integrujące zespół klasowy oraz przygotowują narzędzia diagnozujące samopoczucie w klasie.

Na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca przeprowadza ankietę, na podstawie, której diagnozuje oczekiwania rodziców wobec szkoły i uzyskuje dodatkowe informacje o dziecku.

 

PROCEDURA PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA KSIĘGI PROTOKOŁÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Wpisy do księgi dokonywane są na dysku przenośnym na wyznaczonym komputerze w szkole.

Każdy dokonany wpis jest kopiowany na kolejnym dysku CD i drukowany.

Prowadzona jest równolegle księga protokołów w formie wydruków komputerowych, podpisany protokół w wersji drukowanej staje się dokumentem szkolnym.

Dysk i płyty z kopiami przechowywane są w sejfie szkolnym.

Dostęp do wersji elektronicznej zabezpieczony jest hasłem, do którego mają dostęp protokolant i dyrektor szkoły.

Wydruki protokołów przechowywane są u dyrektora szkoły.

Dysku z księgą protokołów nie wolno wynosić poza teren szkoły.

 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dotyczy zwolnień na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, ubiegającego się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego składają wniosek w sekretariacie szkoły.

Wypełniony wniosek, wraz z opinią lekarza,  przedkładają dyrektorowi szkoły w następujących terminach:

w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 15 września,

w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 25 stycznia bieżącego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń losowych rodzice ucznia mogą zgłosić się do dyrektora szkoły poza ustalonymi terminami.

Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz informuje o tym ucznia, wychowawcę klasy i nauczyciela przedmiotu.

Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie trwania lekcji (o ile nie jest to pierwsza i ostatnia lekcja) przebywa w miejscu odbywania się lekcji.

Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego umieszczonych w planie lekcji na pierwszej i ostatniej godzinie, może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy jego rodzice złożą dyrektorowi szkoły oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie.

Uwaga!

W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, trwającego nie dłużej niż 1 miesiąc, uczeń przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania fizycznego. Do zaświadczenia dołącza oświadczenie rodziców, o którym mowa w punkcie 5.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA

 

Podstawa prawna:

Kodeks cywilny - §1 Art. 23, 24  ( Dz. U. 1964r. Nr 16 poz. 93)

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  - Art. 43.3  ( Dz. U. 1996r. Nr 67, poz. 329)

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. /z późniejszymi zmianami/ ( Dz. U. 1997r. Nr 56, poz. 357)

Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia1998r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego  ( Dz. U. 1998r. Nr 15, poz. 64)

 

1.  W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrz szkolne postępowanie wyjaśniające.

1.1  Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą  z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem).

1.2. Włącza w rozmowę wyjaśniającą wicedyrektora, pedagoga szkolnego  i wychowawcę klasy.

1.3.  Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci;

-   upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/,

-    upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/.

1.4. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.

1.5 Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.

2.  Jeżeli powyższa procedura potwierdza powtarzające się  naruszenie godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej.

3.  W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.

 

PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Poz. 532)

1. Na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się uczniów na podstawie wyników badań lekarskich, psychologicznych i logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.

2. Terapię logopedyczną w szkole organizuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

3. Logopeda z każdym dzieckiem ćwiczy indywidualnie – czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, oraz organizacji pracy szkoły.

4. Zadaniem zajęć na terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów uczniom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.

5. W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do wieku i możliwości ucznia sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się różne metody, co wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.

6. Etapy badania i postępowania logopedycznego:

· rozpoznanie zaburzeń mowy na podstawie objawów (symptomów),

· zestawienie symptomów,

· wstępne ustalenie przyczyn zaburzeń,

· wstępna diagnoza logopedyczna,

· poznanie psychicznych i społecznych uwarunkowań oraz następstw zaburzeń mowy,

· ustalenie indywidualnego planu zajęć z uczniem,

· postępowanie logopedyczne – praca z dzieckiem,

· zalecenia – uwagi – wnioski (indywidualne konsultacje z rodzicami)

7. Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia ucznia w/w formą opieki.


PROCEDURA ROZPOZNAWANIA ŚRODOWISKA UCZNIA

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Poz. 532)

 

1. Komunikowanie się jest podstawową cechą systemu rozpoznawania środowiska uczniów.

2. Wymiana informacji na temat poszczególnych uczniów zachodzi między współdziałającymi osobami zatrudnionymi w szkole: dyrektorem  szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami świetlicy, pracownikiem biblioteki.

3. Na wniosek pedagoga szkolnego informację uzupełniają osoby zatrudnione poza szkołą, tj.: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kuratorzy sądowi.

4. Pod koniec każdego roku szkolnego odbywają się konsultacje pracowników przedszkoli – wychowawców dzieci sześcioletnich z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych.

5. Na podstawie ankiet „Informacja o klasie” (zał. nr 1) pedagog szkolny sporządza wykaz uczniów:

a)    zagrożonych demoralizacją,

b)    trudnych wychowawczo,

c)    z rodzin wielodzietnych, ubogich,

d)    z rodzin rozbitych, niepełnych.

6. W przypadku nagłego wystąpienia problemów ucznia (niespełnienie wymagań szkoły), zmiana zachowania (wagary, agresja, nieposłuszeństwo, używanie środków psychoaktywnych, itp.) pedagog szkolny po konsultacji z wychowawcą:

a)  przeprowadza rozmowę z rodzicami na terenie szkoły w celu ustalenia przyczyn zmiany zachowania ucznia i podjęcia środków zaradczych,

b)  przeprowadza wywiad środowiskowy ustalając warunki socjalno-bytowe, relacje między dzieckiem a rodzicami  i rodzeństwem, system kar i nagród, czas wolny dziecka itp.

7. Wizyta domowa może przybierać charakter poradnictwa wychowawczego lub interwencyjnego.

8. W sytuacjach wyjątkowych pedagog szkolny może korzystać  z asysty funkcjonariusza KPP, SM, MOPS, oraz kuratora sądowego.

9. Diagnozę funkcjonowania środowiska można przeprowadzić za zgodą rodziców w oparciu o Rysunek Rodziny.

10.  W uzasadnionych przypadkach pedagog szkolny wnioskuje  o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

11. W przypadku uczniów osieroconych i opuszczonych, pedagog szkolny wnioskuje o skierowanie ich do placówek opieki całkowitej.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY ORGANIZACJI ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Poz. 532)

 

1.  Zajęcia terapeutyczne prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje.

2.  Na zajęcia terapeutyczne, uczniów kierują wychowawcy klas po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.

3. Zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów, którym zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne i wiążą się z trudnościami szkolnymi.

4. Rodzice uczniów mają możliwość indywidualnego kontaktu  z pedagogiem i n-lem prowadzącym.

5. Liczba uczestników zajęć terapeutycznych powinna wynosić do 10 uczniów.

6. Każde zajęcia są planowane tak, aby uwzględniały cele zarówno całej grupy, jak i poszczególnych uczestników. Stałym elementem pracy zespołu terapeutycznego są:

-         krąg rozpoczynający i kończący zadania,

-         gry i zabawy,

-         dyskusja i rozmowa w grupie,

-         relaksacja.

7. Cele zajęć terapeutycznych:

-         uczenie prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi,

-         uczenie przestrzegania reguł ,zasad i norm postępowania obowiązujących w szkole,

-         zdobycie umiejętności współpracy, wzajemnej pomocy,

-         rozwijanie własnej sprawności, koordynacji ruchowej i wyciszenia,

-         dążenie do podniesienia  własnej samooceny .

8.Przy realizacji celów terapeutycznych  stosuje się zasady afirmacji, osobistego i bliskiego kontaktu, zasady otwartości i zrozumienia.

9. Zajęcia prowadzone są do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń, stanowiących powód objęcia ucznia w/w formą opieki.

Ewaluacja – efekty pracy terapeutycznej można sprawdzić poprzez analizę zebranych od nauczycieli i rodziców informacji dotyczących zachowania się uczniów w grupie rówieśniczej oraz  w domu rodzinnym.

 
Logowanie