Get Adobe Flash player
Strona główna // Program wychowawczy i profilaktyki

Program wychowawczy i profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi na rok szkolny 2018/2019

Celem nadrzędnym programu jest zrównoważony i wszechstronny rozwój ucznia,
zgodny z Programem Szkoła Promująca Zdrowie ( SzPZ), w sferach:
 • osobowej,
 • intelektualnej,
 • aksjologicznej,
 • emocjonalno-duchowej,
 • społecznej,
 • moralnej,
 • fizycznej,

Profilaktyka i wychowanie to działanie pedagogów, wychowawców i wszystkich nauczycieli przedmiotowców , którego celem jest:

 1. Wprowadzenie uczniów  w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia ( rodzina, przyjaciele);
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  etnicznej;
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. Wyposażenie uczniów  w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności , które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 9. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
 12. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Program opracowany na podstawie priorytetów MEN i kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 oraz koncepcji pracy szkoły na lata 2014-2019.W nadchodzącym roku szkolnym (2018/2019) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

 • 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 
Logowanie