Get Adobe Flash player
Strona główna // BIP SP42 w Łodzi

Newsfeeds

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi

 Szkoła Podstawowa nr 42

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
tel. (0-42) 684 - 23 - 68
fax: (0-42) 684 - 41 - 45
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http//www.sp42.szkoly.edu.lodz.pl

www.bip.sp42.lodz.wikom.pl

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Status prawny


Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 42 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi prowadzonej w formie jednostki budżetowej.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Organizacja szkoły


Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły
2) Rada Pedagogiczna

3) Samorząd Uczniowski

4) Rada Rodziców

 

Regulaminy:


R. funduszu zdrowotnego

R. przyznawania nagród nauczycielom

R. przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom

R. dofinansowania doskonalenia nauczycieli

R. dodatkowego wynagrodzenia rocznego

R. ZFŚS

R. pracy

R. przyznawania nagród pracownikom administracji – obsługi

R. premiowania pracowników administracji i obsługi

R. wycieczek szkolnych

R. komisji skontrolnej

R. kontroli wewnętrznej

R. przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom

 

Przedmiot działania i kompetencje


Szczegółowy opis działań i kompetencji znajduje się w Statucie Szkoły.

 

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 - mgr Agnieszka Piotrowska

Wicedyrektor - mgr Małgorzata Kozłowska-Drożdż

Kompetencje dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły.

 

Struktura własnościowa


Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

 

Majątek szkoły


Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Łodzi. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Łódź. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Łódź.

384083,29 zł – budynki

21209,82 zł – urządzenia techniczne i maszyny

 

Zasady funkcjonowania szkoły


Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:


1. Księga inwentarzowa

2. Ewidencja akt osobowych

3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

5. Ewidencja dokumentacji szkolnej

6. Księga zastępstw

7. Księga zarządzeń wewnętrznych

8. Księga ewidencji dzieci

9. Księga uczniów

10.Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych

11.Rejestr korespondencji

12.Archiwum dokumentacji szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

Konkursy


Ogłoszenia w sprawach naboru na wolne stanowiska urzędnicze zamieszcza się na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: www.bip.uml.lodz.pl/index.php?str=42

== Aktualnie nie ma żadnych konkursów ==

 

Redakcja BIP


Osobami odpowiedzialnymi za redakcję BIP w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi są: mgr Agnieszka Piotrowska

 

Kontakt:

93-552 Łódź, ul. Przyszkole 42
tel. (0-42) 684 - 23 - 68
fax: (0-42) 684 - 41 - 45
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http//www.sp42.szkoly.edu.lodz.pl

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

 

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logowanie