Get Adobe Flash player
Strona główna // Koło promotorów zdrowia

KOŁO PROMOTORÓW ZDROWIA  

Koordynator - p. Joanna Kubasiewicz

Cele edukacyjne

Cele ogólne:

 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • rozbudzenie zainteresowań tematyką zdrowia,
 • zachęcanie do dbałości o własne zdrowie i swej rodziny,
 • zachęcanie uczniów do identyfikacji własnych problemów zdrowotnych i podejmowania aktywnych działań w celu ich rozwiązania,
 • pomoc w podejmowaniu decyzji i wyborów wspierających harmonijny rozwój i zdrowie w sposób uwzględniający potrzeby innych ludzi i środowiska,
 • kształtowanie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe

 • wyposażenie ucznia w szeroki zasób wiedzy na temat prowadzenia zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie pożądanych postaw wobec własnego zdrowia w działaniu indywidualnym i zespołowym oraz umiejętności samokontroli i samooceny,
 • kształtowanie zasad ochrony zdrowia w zakresie ogólnej higieny osobistej, higieny mieszkania i najbliższego środowiska,
 • wzbudzanie zainteresowania rodziców i dzieci oraz nauczycieli wspólnym kształtowaniem zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości nadrzędnej,
 • kształtowanie nowego sposobu myślenia o zdrowiu , rozumianego jako stan dobrego samopoczucia fizycznego , psychicznego i społecznego,
 • przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
 • zachęcanie do dbałości o własne zdrowie,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w czasie pracy , zabawy i wypoczynku,
 • wyrobienie właściwych nawyków do utrzymania zdrowia,
 • wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej (integracja środowiska uczniowskiego)
 • rozumienie potrzeby i konieczności czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym.

Metody i formy stosowane na lekcjach z wychowania fizycznego:

 • metoda programowego uczenia się,
 • metoda zabawowa,
 • metoda bezpośredniej celowości –zadaniowa,
 • metoda problemowa.

Formy organizacyjne zajęć:

 • forma grupowa,
 • forma grupowa z zadaniami dodatkowymi,
 • forma indywidualna.

Wybór odpowiedniej formy zależy od:

 • przygotowania uczniów do zajęć,
 • miejsca w którym prowadzone są zajęcia,
 • możliwości wykorzystania pomocy naukowych.

Duże znaczenie dla atrakcyjności zajęć i zachęty uczniów do uczestniczenia w zajęciach ma zmienność stosowania form organizacyjnych lekcji.

Metody nauczania i diagnoza w edukacji zdrowotnej:

 • dobór tematyki do realizacji w zależności od potrzeb środowiska szkolnego,
 • dokonanie tzw. diagnozy stanu wyjściowego- określenie co uczniowie wiedzą na dany temat przed zajęciami,
 • Odpowiednia organizacja lekcji:

ü  stworzenie bezpiecznej atmosfery umożliwiającej wymianę doświadczeń, myśli i emocji,

ü  zawarcie tzw. kontraktu grupowego czyli spisanie reguł obowiązujących uczestników podczas zajęć,

ü  możliwość zmiany sposobu siedzenia uczestników zajęć, co pomaga stworzyć poczucia partnerstwa.

 • wprowadzenie metod aktywizujących: pogadanka, prelekcja, pokaz, prezentacja filmu, mini wykład, metoda prac w małych grupach(metoda grup dyskusyjnych),
 • metoda dyskusji w parach,
 • dyskusja,
 • burza mózgów,
 • drzewo decyzyjne- graficzne przedstawienie procesu podejmowania decyzji.
 • inscenizacja(drama, gry decyzyjne),
 • „Narysuj i napisz”,
 • Ankieta.

Metody pracy nauczyciela i uczniów we współczesnej edukacji prozdrowotnej:

 • zwraca się szczególną uwagę na postrzeganie ucznia „całościowo” (jego zainteresowania, emocjonalność, potrzeby, uzdolnienia itd.) oraz na atmosferę towarzyszącą pracy z uczniami:

ü  przewiduje się czas na poznanie i nawiązywanie emocjonalnego kontaktu z uczniami,

ü  tworzy się wspólnie z uczniami reguły pracy zawiera kontrakt, w wyniku którego uczeń bierze odpowiedzialność za swoją pracę i zachowanie oraz uczy się komunikowania w grupie,

ü  zwraca się uwagę na wzmocnienia pozytywne budujące poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa ,

ü  dba się o to, aby każdy poczuł się „sobą”, miał prawo być autentyczny,

ü  stosuje się aktywne metody uczenia, z wykorzystaniem cyklu uczenia się przez doświadczenie.

Opracowała:

Joanna Kubasiewicz

Tematyka Koła Promotorów Zdrowia

I semestr 2018/2019

Cele i zadania zajęć:

Cele ogólne

 • Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia.
 • Rozbudzenie zainteresowań.
 • Zachęcanie do dbałości o własne zdrowie i swej rodziny.

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie ucznia w szeroki zasób wiedzy na temat prowadzenia zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie pożądanych postaw wobec własnego zdrowia w działaniu indywidualnym i zespołowym oraz umiejętności samokontroli i samooceny,
 • kształtowanie zasad ochrony zdrowia w zakresie ogólnej higieny osobistej, higieny mieszkania i najbliższego środowiska,
 • wzbudzanie zainteresowania rodziców i dzieci oraz nauczycieli wspólnym kształtowaniem zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości nadrzędnej,
 • kształtowanie nowego sposobu myślenia o zdrowiu , rozumianego jako stan dobrego samopoczucia fizycznego , psychicznego i społecznego,
 • przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
 • zachęcanie do dbałości o własne zdrowie,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w czasie pracy , zabawy i wypoczynku,
 • wyrobienie właściwych nawyków do utrzymania zdrowia,
 • wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej   i grupowej (integracja środowiska uczniowskiego),
 • rozumienie potrzeby i konieczności czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym.

Tematyka zajęć

Liczba przeznaczonych godzin

1.Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w systemie ochrony zdrowia.

1

3.  Styl życia, a zdrowie.

1

4.  Jak zdrowo spędzać czas wolny.

1

5. Przygotowanie do w Międzyszkolnego Konkursu Promującego Zdrowy Styl Życia „Drogowskazy zdrowego stylu życia”.

1

6. Bezpieczne ferie zimowe.

1

 

Razem         6

2. Przygotowanie do udziału  w Międzyszkolnym Konkursie Promującym Zdrowy Styl Życia „Drogowskazy zdrowego stylu życia”.

1

 

Opracowała:

Joanna Kubasiewicz

 Tematyka Koła Promotorów Zdrowia

II semestr 2018/2019

Cele i zadania zajęć:

Cele ogólne

 • Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia.
 • Rozbudzenie zainteresowań.
 • Zachęcanie do dbałości o własne zdrowie i swej rodziny.

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie ucznia w szeroki zasób wiedzy na temat prowadzenia zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie pożądanych postaw wobec własnego zdrowia w działaniu indywidualnym i zespołowym oraz umiejętności samokontroli i samooceny,
 • kształtowanie zasad ochrony zdrowia w zakresie ogólnej higieny osobistej, higieny mieszkania i najbliższego środowiska,
 • wzbudzanie zainteresowania rodziców i dzieci oraz nauczycieli wspólnym kształtowaniem zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia jako wartości nadrzędnej,
 • kształtowanie nowego sposobu myślenia o zdrowiu , rozumianego jako stan dobrego samopoczucia fizycznego , psychicznego i społecznego,
 • przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
 • zachęcanie do dbałości o własne zdrowie,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy w czasie pracy , zabawy i wypoczynku,
 • wyrobienie właściwych nawyków do utrzymania zdrowia,
 • wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej   i grupowej (integracja środowiska uczniowskiego),
 • rozumienie potrzeby i konieczności czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym.

Tematyka zajęć

Liczba przeznaczonych godzin

 1. Żyjemy w szkole przyjaznej i bezpiecznej.

1

 1. Eliminacje zespołów do udziału w „Tygodniu Promocji Zdrowia”.

1

 1. Przygotowania do „Tygodnia Promocji Zdrowia”.

1

 1. Przygotowania i  organizacja   Szkolnych  Konkursów z Promocji Zdrowia wg. Harmonogramu.

1

 1. Bezpieczne zachowania w czasie wakacji.

1

 

Razem         5

 

Opracowała:

Joanna Kubasiewicz

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI

I.  Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych

 

Standard

Średnia liczba punktów

Problem priorytetowy

1

2

3

 

Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości.

 

4,8

Systematyczne informowanie uczniów nt.: działań dotyczących promocji zdrowia na terenie szkoły oraz koncepcji szkoły promującej zdrowie.

Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 

4,2

Relacje między uczniami.

Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności w tym zakresie.

 

4,5

Organizacja szkoleń nt. zdrowia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

4,2

Organizacja przerw międzylekcyjnych na powietrzu.

 

 

 1. II. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych

Dobre samopoczucie w szkole;

 • Średnia liczba punktów dla 4 grup: 4,5
 • Problem priorytetowy: Relacje między uczniami.

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia

 • Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla 3 grup: 94
 • Wnioski do dalszych działań:
 • eliminowaniezachowań ryzykownych dla zdrowia
 • samobadanie,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • prawidłowe odżywianie.
 1. III. Podsumowanie

 1. Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły jako szkoły promującej zdrowie?
 • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjająca uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia. 
 • Planowanie i ewaluacja działań w zakresie promocji zdrowia. 
 • Opinia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:

-relacje dyrekcji  z nauczycielami oraz wsparcie ze strony dyrekcji, 

-relacje między: nauczyciel- nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzice uczniów,pracownik niepedagogiczny- nauczyciel, uczeń i rodzice uczniów. 

 • Działania dla poprawy jakości i skuteczności edukacji zdrowotnej.
 1. Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji?

Uzyskane w wyniku autoewaluacji dane stanowią podstawę do refleksji i planowania dalszych działań dla rozwoju szkoły oraz wyboru kolejnych problemów priorytetowych, które należy rozwiązać. Przeprowadzenie autoewaluacji pomogło zespołowi ds. promocji zdrowia dokonać wyboru problemu priorytetowego, który należy rozwiązać.

 1. Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?

Największą trudnością związaną z przeprowadzeniem autoewaluacji były pytania otwarte, na które ankietowani niechętnie odpowiadali.

  

 

 
Logowanie